img

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024


Hôm nay, ngày 17 tháng 04 năm 2024 tại Hội trường Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh, số 48A, Sơn Thông, khóm 1, phường 7, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự là 89 cổ đông, tương ứng 1.750.000 cổ phần.

Đoàn chủ tọa điều khiển Đại hội

Tổng số cổ đông đến tham dự hoặc ủy quyền tham dự là 37 cổ đông tương ứng là 1.628.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 93,06%

 

 Đại hội đã thông qua các tờ trình

1. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán.

2. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

3. Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

4. Thông qua Tờ trình về mức cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

5. Thông qua Tờ trình về việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2023.

6. Thông qua Tờ trình về tổng mức tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2024.

8. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023.

9. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc năm 2023.

10. Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát năm 2023.

Tất cả Tờ trình và Báo cáo được cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tán thành 100% .

Ông Phạm Tiết Khoa điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết

Ông Phạm Tiết Khoa điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với số phiếu biểu quyết đạt 100% của tất cả cổ đông dự họp tán thành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh kết thúc./.

Ngày đăng: 19-04-2024
Tin nổi bật