img

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Ban chấp hành công đoàn


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2022

 

Họ tên: Ông Phạm Tấn Lộc

Chức vụ: Chủ tịch

 

 

Họ tên: Ông Phan Trung Hoàng

Chức vụ: Phó Chủ tịch

 

 

Họ tên: Bà Nguyễn Thị Hà Duyên

Chức vụ: Ủy viên thường vụ

 

 

Họ tên: Ông Nguyễn Hoàng Dũng

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành

 

 

Họ tên: Bà Lê Hoàng Ngọc Dung

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành

 

 

Họ tên: Ông Phạm Tiết Khoa

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành

 

 

Họ tên: Ông Đặng Diệp Minh Huân

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành

 

 

Họ tên: Bà Thái Thị Nguyệt

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành

 

 

Họ tên: Ông Lâm Hùng Kỳ

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành

 

 

Họ tên: Ông Phạm Hoàng Minh

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành

 

 

Họ tên: Ông Nguyễn Hồng Nhiên

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành

 

 

Họ tên: Ông Trần Quang Vinh

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành

Ngày đăng: 16-12-2020
Tin nổi bật