img

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Quá trình hình thành và phát triển


Công ty Công trình công cộng Trà Vinh là doanh nghiệp nhà nước phục vụ hoạt động công ích trực thuộc UBND tỉnh Trà Vinh, được thành lập theo Quyết định số 1504/QĐ-UBT ngày 04 tháng 12 năm 1997 của UBND tỉnh Trà Vinh.

Đến tháng 12/2006 điều chỉnh tên Công ty Công trình công cộng Trà Vinh thành Công ty Công trình Đô thị Trà Vinh theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Trà Vinh.

Theo Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt đề án chuyển đổi Công ty Công trình Đô thị Trà Vinh thành Công ty TNHH một thành viên Công trình Đô thị Trà Vinh, do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Ngày 10/11/2014 Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Trà Vinh thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND. Ngày 25/03/2016 được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Trà Vinh, Ban  chỉ đạo cổ phần hóa tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh, đến ngày 30/03/2016 Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là công ty cổ phần.

Ngày đăng: 16-12-2020
Tin nổi bật