img

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII


Ngày 29/12/2022, Đảng ủy Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.  Đồng chí Châu Thị Phúc – Phó Bí thư Đảng ủy, chủ trì Hội nghị và cùng hơn 50 đảng viên Đảng bộ tham dự.

Đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị diễn ra 01 ngày, trong buổi sáng ngày 29/12/2022, hội nghị đã được nghe nhà giáo ưu tú, TS. Lâm Ngọc Rạng - Bí thư Đảng ủy- Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trà Vinh truyền đạt 02 chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Ở 02 chuyên đề này giúp đảng viên nắm rõ hơn về thực trạng, quan điểm, mục tiêu trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kết quả thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

NGƯT, TS. Lâm Ngọc Rạng – Bí thư Đảng ủy- Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trà Vinh trình bày 02 chuyên đề.

Trong buổi chiều ngày 29/12/2022, hội nghị đã được nghe TS. Phạm Quốc Thới – TUV- Hiệu trưởng Trường Chính trị Trà Vinh truyền đạt 02 chuyên đề: Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ở 02 chuyên đề này đảng viên nghiên cứu, tìm hiểu về tình hình, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực trạng phát triển và tổ chức không gian phát triển của đất nước trong thời gian qua và định hướng, quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

TS. Phạm Quốc Thới – TUV- Hiệu trưởng Trường Chính trị Trà Vinh

 trình bày 02 chuyên đề

Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết đã được triển khai nghiêm túc, bài bản; đồng thời phân tích, nhấn mạnh các nội dung quan trọng trong các Nghị quyết đã được Ban Chấp hành Trung ương ban hành tại Hội nghị Trung ương 6, giúp đảng viên hiểu và thấm nhuần các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6.

Đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong triển khai, thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII vào thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ngày đăng: 12-01-2023
Tin nổi bật