Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 06 năm 2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh số 25 đường Võ Nguyên Giáp, Phường 7, TP. Trà Vinh tỉnh Trà Vinh. Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự là 93 cổ đông, tương ứng 1.750.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông đến tham dự hoặc ủy quyền tham dự là 51 cổ đông tương ứng là 1.631.900 cổ phần, đạt tỷ lệ  93,3%.

 

Ông Phạm Tiết Khoa - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, doanh thu của Công ty thực hiện là 55,610 tỷ đồng đạt 120,1% so với kế hoạch. Theo đó, lợi nhuận sau thuế là 6,246 tỷ đồng, vượt 11,3% so với kế hoạch đề ra, mức chia cổ tức là 1.100 đồng. Về phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020, tổng doanh thu kế hoạch là 49,510 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 6,687 tỷ đồng, mức chia cổ tức tối thiểu 10%.  

 Đại hội đã thông qua các tờ trình

1. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán

2. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán

3. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2020

4. Thông qua Tờ trình về trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2019

5. Thông qua Tờ trình về việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2019

6. Thông qua Tờ trình về tổng mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2020

8. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình, biểu quyết đồng ý: 1.631.900/1.631.900 cổ phần, đạt tỷ lệ  100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Ông Phạm Tiết Khoa điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với số phiếu biểu quyết đạt 100% của tất cả cổ đông dự họp tán thành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh kết thúc./.

 

TRA CỨU VĂN BẢN