Triển khai Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ

Thực hiện Công văn số 1040/SLĐTBXH-LĐVL ngày 14/7/2016 của Sở Lao động Thương binh và xã hội Trà Vinh v/v triển khai Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh triển khai Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động và quan trắc môi trường lao động.