Hội đồng quản trị

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY (Nhiệm kỳ 2016-2020)

 

Họ tên: Ông Phạm Tiết Khoa

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Điện thoại:  0917 917719

Email: phamtietkhoa-travinh@chinhphu.vn;

            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ tên: Ông Phạm Hoàng Minh

Chức vụ: Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn: ThS. Kinh tế Tài chính ngân hàng

Điện thoại: 0743 852971;  0918 821111

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ tên: Ông Phạm Tấn Lộc

Chức vụ:  Thành viên HĐQT;  Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Điện thoại: 0743 853596;  0909 739919

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ tên: Ông Đào Mạnh Hùng

Chức vụ:  Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Điện thoại: 

Email: 

 

Họ tên: Bà Trầm Thị Thùy Dung

Chức vụ:  Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Điện thoại: 094 6484885

Email: 

 

Họ tên: Bà Nguyễn Thị Hà Duyên

Chức vụ:  Thư ký HĐQT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Điện thoại: 0743 853596;   0918 622556

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.