Ban kiểm soát

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY (Nhiệm kỳ 2016 - 2020)

 

Họ tên: Ông Lê Quang Minh

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính tín dụng

Điện thoại:  0913 880951

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Họ tên: Bà Sơn Thị Huệ

Chức vụ: Kiểm soát viên; 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Điện thoại:  

Email: 

 

 

Họ tên: Ông Lê Hữu Phước

Chức vụ: Kiểm soát viên; 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán

Điện thoại:  

Email: