Ban chấp hành Đảng bộ

 

 

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2020-2025

 

Họ tên: Ông Phạm Tiết Khoa

Chức vụ:

+ Đảng: Bí thư Đảng ủy

+ Chính quyền: Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Đoàn thể: Ủy viên thường vụ Công đoàn cơ sở

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0917 917719

 

Họ tên: Bà Châu Thị Phúc

Chức vụ:

+ Đảng:  Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ nhiệm UBKT

+ Chính quyền: Phó Trưởng phòng TCKT

+ Đoàn thể: 

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0939 522507

 

Họ tên: Ông Phạm Hoàng Minh

Chức vụ:

+ Đảng:  Ủy viên thường vụ

+ Chính quyền: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

+ Đoàn thể: Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở 

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0294 3854353;  0918 821111

 

Họ tên: Ông Phùng Vĩnh Thành

Chức vụ:

+ Đảng:  Đảng ủy viên; Bí thư Chi bộ Văn phòng

+ Chính quyền: Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh

+ Đoàn thể: 

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0294 3858214;  0939 366466

 

Họ tên: Ông Lâm Hùng Kỳ

Chức vụ:

+ Đảng:  Đảng ủy viên; Bí thư Chi bộ CVCX

+ Chính quyền: Đội trưởng Đội Công viên cây xanh

+ Đoàn thể: Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại:  0939 775919

 

Họ tên: Bà Nguyễn Thị Hà Duyên

Chức vụ:

+ Đảng: Đảng ủy viên

+ Chính quyền: Kế toán trưởng

+ Đoàn thể: Ủy viên Thường vụ Công đoàn cơ sở

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Điện thoại:  0918 622556

 

Họ tên: Ông Phạm Tấn Lộc

Chức vụ:

+ Đảng:  Đảng ủy viên;

+ Chính quyền: Thành viên HĐQT, Phó Tổng GĐ

+ Đoàn thể: Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0294 3853596;  0909 739919

 

Họ tên: Ông Nguyễn Hồng Nhiên

Chức vụ:

+ Đảng:  Đảng ủy viên; Phó Chủ nhiệm UBKT

+ Chính quyền: Đội phó Đội Công viên cây xanh

+ Đoàn thể: Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại:  0945 313318

 

Họ tên: Bà Thái Thị Nguyệt

Chức vụ:

+ Đảng:  Đảng ủy viên

+ Chính quyền: Nhân viên Phòng TCHC

+ Đoàn thể: Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Điện thoại:  0962 438393