Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị quí 4 năm 2018 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quí 1 năm 2019