Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị quí 3 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quí 4 năm 2018