Nghị quyết HĐQT và Biên bản họp Hội đồng quản trị thường kỳ lần thứ 9 nhiệm kỳ 2016-2020