Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt dự án xây dựng trụ sở văn phòng