Quyết định của HĐQT về việc bãi bỏ Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 07/8/2018